Close

વીજળી


અધીક્ષક ઇજનેર પીજીવીસીએલ

લાલ બંગલો, જામનગર

ઇમેઇલ : sejam[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02882550301


કાર્યપાલક ઇજનેર જેટકો કન્સ્ટ્રકશન

સાત રસ્તા, જામનગર

ઇમેઇલ : eeconstjam[dot]getco[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02882554412


કાર્યપાલક ઇજનેર પીજીવીએલએલ – ગ્રામીણ વિભાગ

લાલ બંગલો, જામનગર


ફોન : 02882678529


કાર્યપાલક ઇજનેર પીજીવીસીએલ સિટી -1

લાલ બંગલો, જામનગર

ઇમેઇલ : de3jam[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02882660165


કાર્યપાલક ઇજનેર પીજીવીસીએલ સિટી -2

લાલ બંગલો, જામનગર

ઇમેઇલ : do[dot]jamcityii[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02882550355