Close

કચેરીઓની ડિરેક્ટરી

જામનગર જીલ્લામાં જુદી જુદી કચેરીઓ આવેલી છે.

  • રેવન્યુની કચેરીઓ – કલેકટર, પ્રાંત, મામલતદાર કચેરીઓ 
  • પંચાયતની કચેરીઓ – ડીડીઓ,ટીડીઓ,આરોગ્ય,આઇ.સી.ડી.એસ.,ખેતીવાડી,પશુપાલન વિગેરે પોલીસ 
  • પોલીસની કચેરીઓ –  એસ.પી.,નાયબ એસ.પી – શહેર, નાયબ એસ.પી – ગ્રામ્ય, પોલીસ મથક – ચોકી  
  • નગરપાલિકાઓ – જામનગર મહાનગરપાલિકા, જુદી જુદી નગરપાલિકાઓ 
  • અન્ય કચેરીઓ – ડી.પી.ઓ., પી.જી.વિ.સી.એલ, મેડીકલ કોલેજ, જી.જી.હોસ્પિટલ,માહિતી,સેલ્સ ટેક્ષ  વિગેરે 

જામનગરની કચેરીઓના ફોન નંબર તથા ઇ-મેઇલની યાદી